GOD FONDSLEDELSE

 REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

Jfr. Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 60 for E. Bøg Madsens Fond

CVR nr.: 60319111

Komitéen for God Fondsledelse har i juni 2020 offentliggjort
en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor.

Bestyrelsen for E. Bøg Madsens Fond har i overensstemmelse med reglen i
Lov om Erhvervsdrivende Fondes § 60 redegjort for,
hvorledes bestyrelsen forholder sig til de konkrete anbefalinger,
herunder om fonden følger eller afviger herfra.

I det omfang fonden afviger fra anbefalingerne, er dette begrundet i hvert enkelt tilfælde.

1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 1.1

2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.1.1

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.1.2

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.2.1

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre sær- lige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uaf- hængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.2.2

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.3.1

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.3.2

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sam- mensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.3.3

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v. og,
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

E. Bøg Madsens Fond følger delvist anbefaling 2.3.4. idet bestyrelses medlemmers navn, stilling, og titel anføres på fondens hjemmeside. Tillige med bestyrelses vurdering af uafhængighed. Medlemmernes særlige kompetencer og øvrig ledelseserhverv er den øvrige fondsbestyrelse bekendt, men bestyrelsen vurderer, at dette ikke kan være af væsentlig interesse for offentligheden.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.3.5

2.4 Uafhængighed 

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelses- medlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

E. Bøg Madsens Fond følger for nærværende ikke anbefaling 2.4.1, idet det efter fondsbestyrelsens opfattelse, er af afgørende betydning, at bestyrelsesmedlemmerne har et indgående kendskab til

i) Bøg Madsen A/S som fonden med fondsmyndighedernes tilladelse afhændede grundet strukturtilpasning af grossistleddet i den danske væksthusbranchen, alt for at sikre såvel virksomheden som medarbejdernes fortsatte beskæftige

ii) selve gartnerierhvervet på Fyn som fonden i henhold til sit formål yder støtte til at udvikle.

Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at dette for nærværende bedst tilgodeses med den nuværende sammensætning af bestyrelsen.

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.5.1

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.5.2

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.6.1

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 2.6.2

3. LEDELSENS VEDERLAG:

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

E. Bøg Madsens Fond følger anbefaling 3.1.1

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder.. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

E. Bøg Madsens Fond følger ikke anbefaling 3.1.2. I årsrapporten oplyses vederlag til bestyrelsen som en samlet sum. Af konkurrencemæssige årsager oplyses vederlag fra datterselskaber ikke.

Contact

E. BØG MADSEN FONDEN

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

ANNO 1942

Contact