EBMF

Humlebien vidste ikke,
den ikke kunne flyve.
Den gjorde det bare.

Ejvind Bøg Madsen vidste heldigvis ikke,
at det var umuligt at opbygge en eksport af potteplanter.
Han gjorde det bare.

 • Det skrev en fynsk gartner i et mindeord, da Ejvind Bøg Madsen 8. oktober 1979 døde 62 år.
 • Ejvind Bøg Madsen på en tur over Atlanten
EBMF
historie

BØG MADSENS HISTORIE

BØG MADSENS HISTORIE

1941 grundlagde Ejvind Bøg Madsen “Bøg Madsen”.
Efter en handlesuddannelse i frøbranchen blev Ejvind Bøg Madsen 1. april 1937 ansat i frøfirmaet J.E.D Christiansen i Odense, inden han som 25-årig 1. april 1941 fik næringsbrev, og med en cykel som eneste transportmiddel begyndte at køre rundt til gartnere i og omkring Odense for at sælge sprøjtemidler og frø. Dermed lagde Ejvind Bøg Madsen spiren til Bøg Madsen A/S.

De første 25 år havde E. Bøg Madsen frøhandel kontor og butik på Store Glasvej i Odense, men planterne blev pakket hos gartner Thorvald Jensen i Stige ved Odense. I takt med at Ejvind Bøg Madsen udvidede lokaliteterne på Store Glasvej, begyndte firmaet også at eksportere planter og nellikestiklinger til England, ligesom der blev oparbejdet en betydelig eksport af liljekonvaller til USA.

1941 grundlagde Ejvind Bøg Madsen “Bøg Madsen”.
Efter en handlesuddannelse i frøbranchen blev Ejvind Bøg Madsen 1. april 1937 ansat i frøfirmaet J.E.D Christiansen i Odense, inden han som 25-årig 1. april 1941 fik næringsbrev, og med en cykel som eneste transportmiddel begyndte at køre rundt til gartnere i og omkring Odense for at sælge sprøjtemidler og frø. Dermed lagde Ejvind Bøg Madsen spiren til Bøg Madsen A/S.

De første 25 år havde E. Bøg Madsen frøhandel kontor og butik på Store Glasvej i Odense, men planterne blev pakket hos gartner Thorvald Jensen i Stige ved Odense. I takt med at Ejvind Bøg Madsen udvidede lokaliteterne på Store Glasvej, begyndte firmaet også at eksportere planter og nellikestiklinger til England, ligesom der blev oparbejdet en betydelig eksport af liljekonvaller til USA.

Ved udgangen af de første 25 år kørte Ejvind Bøg Madsen egne vogntog rundt i det meste af Europa, ligesom firmaet ydede konsultativ hjælp til andre verdensdele.
Fra en beskeden start i små kår og til tider vanskelige vilkår kunne Ejvind Bøg Madsen 1. april 1966 runde den første milepæl med 25 medarbejdere og en omsætning på omkring 8 milioner kroner.

I forbindelse med 25-års jubilæet 1. april 1966 holdt firmaet flyttedag og indviede et nyt anlæg i lejede lokaler på Lavsensvænget i Odense, hvor der bland andet blev indrettet pakkehal. Samtidig indviede Ejvind Bøg Madsen et nyt havecenter.

1. august 1969 blev E. Bøg Madsen efter 28 år som privatejet firma omdannet til aktieselskab.

1979 blev et skælsættende år i selskabets historie. Ejvind Bøg Madsen stiftede E. Bøg Madsens Fond, som har til formål, ”at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for den fortsatte beståen og udvikling af Bøg Madsen A/S og dertil knyttede selskaber på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis”.

 • ÅR FOR ÅR

 • 1941
  Bøg Madsen grundlagt af Ejvind Bøg Madsen
 • 1969
  Omdannet til et aktieselskab
 • 1979
  Stiftelse af E. Bøg Madsen fond
 • 1987
  Etablering af Bøg Madsen GMBH, Tyskland
 • 1991
  Etablering af Bøg Madsen b.v, Holland
 • ....
  2013
  Fusion af Bøg Madsen a/s og Gasa Group
 • 2014
  Etablering af Bøg Madsen Ejendomme
historie
 • ÅR FOR ÅR:

1941 – Bøg Madsen grundlagt af Ejvind Bøg Madsen
1969 – Omdannet til et aktieselskab
1979 – Stiftelse af E. Bøg Madsen fond
1987 – Etablering af Bøg Madsen GMBH, Tyskland

1991 – Etablering af Bøg Madsen b.v, Holland
….
2013 – Fusion af Bøg Madsen a/s og Gasa Group
2014 – Etablering af Bøg Madsen Ejendomme

I DAG

BØG MADSEN I DAG

Bøg Madsen består i dag af følgende virksomheder:

BØG MADSEN HOLDING A/S
Koncernens primære aktiviteter består i at investere i ejendomme sammen med datterselskaber og investering i virksomheder. Bøg Madsen Holding har aktieandele i Rosborg Foods Holding A/S. LÆS MERE

BØG MADSEN EJENDOMME ApS
Hovedinteressen i koncernen ligger på ejendomme beliggende i Odense Centrum og Nyborg Centrum. I alt har selskabet 38 ejendomme i Odense og Nyborg med i alt 252 lejemål. LÆS MERE

I DAG
Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Følgende repræsenterer bestyrelsen for E. Bøg Madsen Fond:

 • FORMAND
  Tine Seehausen
 • Cand.merc.aud, Cand Jur, Master i Moms og afgifter. Møderet for landsretten.
 • REPRÆSENTANT FOR FAMILIEN
  Nina Bøg Madsen
 • Direktør
 • LEDENDE MEDARBEJDER
  Anna Rabjerg
 • Regnskabschef Bøg Madsen Holding A/S

Bestyrelsens aktiebesiddelse
Ingen af bestyrelsens medlemmer ejer aktier i fondens datterselskaber og/eller associerede virksomheder.

Bestyrelsen
Formål

FORMÅL

Det er Fondens formål at yde støtte til stifterens familie – i første række dennes descendenter og disses ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren selv eller en med ham samlevende ægtefælle.

Det et endvidere Fondens formål at yde understøttelse til fungerende eller forhenværende medarbejdere, evt. medarbejderens enker eller livsarvinger, hvor der foreligger økonomisk trang, herunder i tilfælde af sygdom, ulykke eller alderdom.

Fonden kan endelig yde støtte til gartnerierhvervet på Fyn.

Fondsbestyrelsen bestemmer under iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fonde §§ 40-43 formen for og omfanget af støtte og bidrag, ligesom bestyrelsen afgør, hvorvidt støtten fra Fonden skal ydes efter eller uden ansøgning.

Formål
SØG STØTTE

ANSØG

STIFTERENS
FAMILIE

Hvem
Fonden yder støtte til stifterens familie, i første række dennes descendenter og disses ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren selv eller en med ham samlevende ægtefælle.

Hvordan søges der
Ansøgninger skal én gang årligt via mail

Vi skal gøre opmærksom på, at et legat er skattepligtig indkomst, og at alle fonde mv. ifølge lovgivningen er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysning om navn, cpr-nummer samt legatets størrelse for den enkelte legatmodtager.

FORHENVÆRENDE
MEDARBEJDERE

Hvem
Der kan yde støtte til forhenværende medarbejdere der var ansat i Bøg Madsen A/S frem til tidspunktet for Fondens salg heraf (2012).
Støtten kan ligeledes gives til medarbejderens enker eller livsarvinger, hvor der foreligger økonomisk trang, herunder i tilfælde af sygdom, ulykke eller alderdom. Medarbejderens enker eller livsarvinger, skal kunne dokumentere den familiære forbindelse, og den afdødes ansættelse i selskabet.

Hvad kan der ydes støtte til
Uddannelse:
Vi kan yde støtte til omskoling og/eller efteruddannelse der sigter mod at forbedre den tidligere medarbejders muligheder på arbejdsmarkedet.
Bolig:
Der kan ydes støtte til el, vand og varme regninger.
Støtte til flytning eller boligindskud.
Støtte til etablering af nye forsyningskilder (f.eks, varmepumpe, fjernvarme)
Sygdom og dødsfald:
Der kan ydes støtte i tilfælde af sygdom, f.eks. støtte til hjælp af behandling, rekreationsophold, psykologhjælp.
Støtte til anskaffelse af hjælpemidler, briller mm
Støtte til tandlæge.
Støtte i forbindelse med dødsfald, begravelseshjælp.

Hvordan søges der
Der skal sendes en begrundet ansøgning til fonden via mail. Ansøgningen skal indeholde på hvilken baggrund der søges. Budget, kopi af seneste årsopgørelse og forskudsopgørelse for indeværende år skal være vedlagt ansøgningen

Fonden kan udbede sig dokumentation for anvendelsen af det beløb, der er bevilget, det kan eksempelvis være kopi af regninger, fakturaer eller kvitteringer på udgifter.

Vi skal gøre opmærksom på, at et legat er skattepligtig indkomst, og at alle fonde mv. ifølge lovgivningen er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysning om navn, cpr-nummer samt legatets størrelse for den enkelte legatmodtager.

GARTNERIERHVERVET
PÅ FYN

Hvem
Gartnerierhvervet på Fyn

Hvad kan der ydes støtte til
Støtteområdet er delt op i flere under kategorier
Direkte til et fynsk gartneri:
Der kan søges økonomisk støtte til tiltag med fokus på energi og bæredygtighed. Støtten skal søges til et konkret tiltag, som skal iværksættes inden for en periode på 12 mdr.
Forskning og udviklingsprojekter inden for gartnerierhvervet:
Uddelinger sker efter bestyrelsens grundige vurdering af det enkelte projekt. Der kan ikke, vedrørende forskning- eller udviklingsprojekter ydes støtte til forsøg eller projekter, der alene er til gavn for enkeltpersoner eller et enkelt gartneri.
Rejse legat:
Der kan søges støtte til enkeltpersoner, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse inden for dansk gartneri til gennemførelse af uddannelse ved udenlandske læreanstalt eller praktikophold.

Hvordan søges der
Der skal sendes en begrundet ansøgning til fonden, via mail til nbm@bmkomcern.dk
Ansøgningen skal indeholde på hvilken baggrund der søges støtte samt budget.
Forud for udbetaling udbeder fonde dokumentation for anvendelse og kvitteringer.

Vi skal gøre opmærksom på, at legat er skattepligtig indkomst, og at alle fonde mv. ifølge lovgivningen er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysning om navn, cpr-nummer samt legatets størrelse for den enkelte legatmodtager. Dog bortset fra rejse legatet hvor støtten ikke er skattepligtig, da der kun ydes støtte til afholdte rejseomkostninger; så som fly, tog, forsikring, logi mm.

Fondens bestyrelse har prioriteret, at fonden ikke støtter projekter og aktiviteter, der har partipolitiske, kirkelige eller religiøse formål.

Ansøgninger behandles på 2 årlige bestyrelsesmøder i maj og november.

SØG STØTTE
Tidligere udlodninger

HVAD ER DER TIDLIGERE YDET STØTTE TIL

FYNSK GARTNERIERHVERV

ODENSE BLOMSTERFESTIVAL

E. Bøg Madsen Fonden har i mange år været stolt sponsor af Odense Blomsterfestival. Gennem disse år har E. Bøg Madsen Fonden været med til at skabe rammerne i og omkring festivalen, som hvert år giver anledning til mange hyggelige og blomsterfyldte stunder i Odenses bymidte. Udklip fra de seneste år.

2023

I 2023 kunne du på blomsterfestivalen få inspiration til, hvordan man selv kan skabe sanseuniverser, der skaber glade, positive og sjove oplevelser.
Oplevelser i naturen stimulerer sanserne og skaber glæde og velvære på tværs af alder, køn, fysiske forudsætninger og interesser. Når Odense Blomsterfestival folder sig ud, bliver sanserne vakt, hvor planter og blomster kobles sammen med forskellige oplevelser og elementer. Det kan eksempelvis være sjove plantestrukturer, planternes egenskaber, dufte eller farver, der kommer i spil.

2022

Kronprinsesse Mary indviede officielt den 23. udgave af Odense Blomsterfestival 2022. Under temaet ‘Den eventyrlige have’ byder de fire fortryllende dage på et væld af kreative og smukke blomster- og planteudsmykninger på Flakhaven og rundt omkring i Odense bymidte, men også DM i blomsterkunst, underholdning, inspiration og aktiviteter for de mindste. E. Bøg Madsen Fonden var stolt sponsor.

2020

Den verdensomspændende coronapandemi satte en stopper for den måde, Odense Blomster Festival normalt afholdes. Der måtte derfor tænkes i nye baner, og det endte med at Odense Blomsterfestival og H.C. Andersen Festivals uddelte 50.000 gratis planter til Odenses borgere og gæster ved en ekstraordinær blomsterhappening støttet af E. Bøg Madsens Fond.

Tidligere udlodninger
Contact

E. BØG MADSEN FONDEN

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

ANNO 1942

Contact